TOPlist
Doprava a platba

Doprava již od 65 Kč.

Zboží dodáváme do 3 dnů.

Můžete využít osobní odběr

DPD parcel shop logo      Uloženka.cz logo Česká pošta logo


Nejprodávanější

Obchodní podmínky

odrážka červená ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní firma:

WEDA consulting s.r.o.

Sídlo:

Neumannova 1453/28, 156 00 Praha

Identifikační číslo

24290564

Daňové identifikační číslo:

CZ24290564

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

 

Tyto obchodní podmínky platí pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.teatreeoil.eu

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky) společnosti WEDA consulting s.r.o., se sídlem Neumannova 1453/28, 156 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“), prostřednictvím on-line obchodu prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.teatreeoil.eu (dále jen „on-line obchod“).

 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit nebo doplňovat. Těmito změnami nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

odrážka červená UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

On-line obchod obsahuje seznam zboží, které kupující prodává, a to včetně uvedení prodejních cen jednotlivého zboží. Všechny ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a dalších souvisejících poplatků. Uvedená nabídka zboží a cen je platná po dobu uveřejnění v on-line obchodě.

 

On-line obchod obsahuje rovněž informace o dalších nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace jsou platné pouze pro zasílání zboží v rámci České republiky.

 

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v on-line obchodě. Objednávkový formulář obsahuje především tyto informace:

 

- objednávané zboží (zboží kupující vkládá do elektronického nákupního košíku v on-line obchodě)

- způsob úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží

- informace o kupujícím a dodací adrese

 

Objednávku kupující odešle kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající přijetí objednávky potvrdí neprodleně kupujícímu elektronickou poštou, ve které uvede rovněž potřebné údaje pro platbu.

 

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemně či telefonicky.

 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, které je prodávajícímu zasláno elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to především s osobami, které již dříve podstatně porušily kupní smlouvu a obchodní podmínky.

 

Kupující souhlasí s použitím prostředků elektronických komunikací na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které vzniknou kupujícímu v souvislosti s využitím prostředků elektronických komunikací na dálku v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy (zejména náklady na připojení k veřejné síti internet a náklady na hovorné) hradí kupující sám.

 

odrážka červená CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a dalších nákladů spojených s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu takto:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo 2300257405/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Při bezhotovostní platbě je kupující povinen uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího k úhradě kupní ceny a nákladů spojených s balením a dodáním zboží splněn připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení části nebo celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Případné poskytnuté slevy z ceny zboží a nákladů spojených s balením a dodáním zboží nelze vzájemně kombinovat .

Pokud je to v obchodním styku obvyklé nebo pokud je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb provedených na základě uzavřené kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny a nákladů spojených s balením a dodáním zboží a zašle jej v elektronické podobě elektronickou poštou kupujícímu.

odrážka červená ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@teatreeoil.eu

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva ruší v celém rozsahu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 7 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Pokud kupující poruší povinnost vrácení zboží ve stanovené 7 denní lhůtě, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1% (slovy: jedno procento) z ceny zboží a nákladů spojených s balením a dodáním zboží, a to až do výše kupní ceny tohoto zboží, včetně nákladů na balení a dodání zboží.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebované v původním obalu.

Ve lhůtě patnácti dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda je vrácené zboží nepoškozeno, neopotřebeno či částečně nespotřebováno.

V případě platného odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit kupní cenu (bez nákladů vynaložených na balení a dodání zboží) kupujícímu do patnácti dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet, který určí kupující. Prodávající rovněž může vrátit kupní cenu již před vrácením zboží.

Kupující bere na vědomí, že pokud vrátí prodávajícímu poškozené, opotřebované, či částečně spotřebované zboží, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Tento nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

odrážka červená PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Způsob doručení zboží určuje prodávající, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak. Pokud je způsob doručení smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání, případně na pobočce České pošty do sedmi dnů. Pokud tak kupující ve stanovené lhůtě neučiní, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100,- Kč a je oprávněn odstoupit od smlouvy.

Pokud je z důvodů na straně kupujícího zboží doručováno opakovaně nebo jinými způsoby než uvedenými v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, případně náklady spojený s jiným způsobem doručení.

Při přebírání zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu, které svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

odrážka červená ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruky, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou a je bez vad.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady a záruční odpovědnost prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího.

odrážka červená DALŠÍ USTANOVENÍ

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že veškeré programové vybavení a další součástí on-line obchodu prodávajícího jsou chráněny autorským zákonem.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do on-line obchodu prodávajícího, nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

odrážka červená OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z on-line obchodu uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu změnu svých osobních údajů.

 

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jako zpracovatele.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

 

odrážka červená DORUČOVÁNÍ

Není-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.

 

odrážka červená ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

odrážka červená KONTAKTNÍ ÚDAJE NA KUPUJÍCÍHO A ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ

WEDA consulting s.r.o.

Fr. Halase 135

679 72, Kunštát

 

Adresa elektronické pošty: info@teatreeoil.eu

Telefon: +420 778 800 988

Velkoobchod: velkoobchod@teatreeoil.eu

 

Naposledy aktualizováno 3. 2. 2015

 

Stáhnout obchodní podmínky v PDF formátu.